top of page

Good to know

Jouw Privacy

De Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen (verder AUHA genoemd) is organisator van de Entrepreneurial Kickoff.

De AUHA hecht veel belang aan de bescherming van jouw persoonlijke levenssfeer.

In deze Privacyverklaring informeert de AUHA je over de wijze waarop zij met jouw persoonsgegevens omgaat. Om zo goed mogelijk aan de noden en vereisten van de maatschappij, de wet- en regelgeving tegemoet te kunnen komen, behoudt AUHA zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen aan deze verklaring. AUHA raadt je dan ook aan om regelmatig deze verklaring te raadplegen.

De AUHA, Middelheimlaan 1, 2020 Antwerpen, vertegenwoordigd door de beleidssecretaris is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van je persoonsgegevens. Deze persoon heeft een kantoor in de Middelheimlaan 1, 2020 Antwerpen en is per mail bereikbaar op info@auha.be

  • Jouw persoonsgegevens worden steeds behandeld in overeenstemming met de toepasselijke privacyreglementering.

  • De persoonsgegevens worden alleen ingezameld en verwerkt om de gevraagde informatie te verstrekken of om de gewenste dienst online te verlenen. De verwerking van de persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling.

  • De persoonsgegevens worden niet bekendgemaakt aan derden en niet voor direct marketing aangewend, tenzij je daar zelf mee hebt ingestemd via een ‘opt in’.

  • AUHA treft uiteraard de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden van jouw persoonsgegevens misbruik maken.

Indirecte verwerking van persoonsgegevens:
De AUHA licht je waar mogelijk in over iedere indirecte verwerking van persoonsgegevens.  Wij informeren je onder meer over de bron van deze persoonsgegevens en de categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt. Zo worden contactgegevens al eens verrijkt met publiek beschikbare informatie zoals bv. LinkedIn, platformen, KBO, ... .

Verstrekken van persoonsgegevens via de online aanmeldingsmodule:
Door het verstrekken van je persoonsgegevens bij een eventregistratie, contactname, informatievraag, ... stem je ermee in dat AUHA deze persoonsgegevens verwerkt.

Eventregistratie:

AUHA verwerkt de door de inschrijver opgegeven persoonsgegevens ter facilitering van events. Naar aanleiding van een eventregistratie kunnen met jouw toestemming je persoonsgegevens verder worden aangewend voor nadere informatievoorziening over actuele ontwikkelingen, congressen, seminaries en andere evenementen.

Openbaarheid van bestuur:

Archivering om cultuurhistorische redenen en/of omwille van algemeen belang.
Persoonsgegevens kunnen in welbepaalde gevallen (zoals bijvoorbeeld in het kader van lopende Europese projecten) en omwille van cultuurhistorische redenen en redenen van algemeen belang langer worden bewaard. Zo kan er later onderzocht worden wat het effect is van lopende steunmaatregelen om ondernemerschap in Vlaanderen te stimuleren.

 

Bewaartermijn

AUHA  bewaart de persoonsgegevens nooit langer dan nodig. Persoonsgegevens van studenten worden bijgehouden zolang deze een relatie hebben met de AUHA, mogelijks langer mits uitdrukkelijke toestemming daartoe door de student in kwestie of op basis van een wettelijke rechtsgrond. 

Persoonsgegevens van personeelsleden worden bijgehouden zolang deze een relatie hebben met de AUHA,met uitzondering van die gegevens waarvoor de persoon zelf de toestemming heeft gegeven tot een langere bewaartermijn en met uitzondering van die gegevens die op een wettelijke basis langer moeten worden bewaard. 

Persoonsgegevens van derden (medecontractanten) worden bijgehouden voor de duur die nodig is voor de uitvoering van de aangegane contractuele afspraken.

Persoonsgegevens van deelnemers aan een onderzoek en/of enquête worden bewaard in overeenstemming met de termijn aangegeven in de vooraf te verlenen “informed consent”, indien van toepassing.  

Persoonsgegevens verwerkt naar aanleiding van een eventregistratie worden bewaard gedurende de daartoe door de betrokkene toegestane termijn.

Rechten van de betrokkene

Als  betrokkene heb je recht op inzage van jouw persoonsgegevens. Je kan ook de verbetering, verwijdering of beperking ervan aanvragen.

Als betrokkene heb je ook het recht op overdracht van jouw persoonsgegevens hetzij aan jezelf hetzij aan een nieuwe verwerkingsverantwoordelijke voor zover technisch mogelijk. Bij deze aanvraag moet je je vooraf kenbaar maken.

Intrekking van een gegeven toestemming is steeds mogelijk zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking van persoonsgegevens op basis van de eerder verleende toestemming.

Voor de uitoefening van je rechten als betrokkene kan je terecht op info@auha.be

Als betrokkene heb je het recht klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (“GBA”) als toezichthoudende autoriteit.


bottom of page